Sơ giải về Bát quái

Bát quái gồm 8 tượng đơn, mỗi tượng mang một số lý khác nhau và được đặt tên theo tên của một danh tượng. Chúng được gọi là Thiên (Kiền), Trạch (Đoài), Hỏa (Ly), Lôi (Chấn), Phong (Tốn), Thủy (Khảm), Sơn (Cấn) và Địa (Khôn).

Mỗi tượng đơn mang một ý nghĩa khác nhau. Thiên (Kiền) đại diện cho sự mạnh mẽ và cứng mạnh. Trạch (Đoài) đại diện cho sự (duyệt dã) đẹp đẽ. Hỏa (Ly) đại diện cho sự sáng chói và phô trương. Lôi (Chấn) đại diện cho sự động dụng và chấn động. Phong (Tốn) đại diện cho sự thuận nhập và xuyên sâu. Thủy (Khảm) đại diện cho sự hãm hiểm và trắc trở. Sơn (Cấn) đại diện cho sự ngưng nghỉ và đậy lại. Địa (Khôn) đại diện cho sự nhu thuận và mềm dẻo.

Những đặc tính này được sử dụng để giải thích các ý tưởng được đại diện bởi mỗi tượng đơn. Ví dụ, Thiên (Kiền) thể hiện sự mạnh mẽ và cứng mạnh, vì vậy ý tưởng của nó có thể là sự quyết đoán và mạnh mẽ. Trong khi đó, Trạch (Đoài) đại diện cho sự duyệt dã và đẹp đẽ, vì vậy ý tưởng của nó có thể là sự tinh tế và thẩm mỹ.

Những ý tưởng được đại diện bởi các tượng đơn này có thể được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, từ phong thủy cho đến nghệ thuật và tâm linh.

Để rõ hơn các bạn vào “https://vuuthanhdichhocduong.com/batquai”>#batquai</

Scroll to Top