Nội Quy

 NỘI QUY

Vưu Thanh Dịch Học Đường  là một nơi chốn để học tập và giảng dạy Dịch Lý Việt Nam, Ban Chủ Nhiệm Vưu Thanh Dịch Học Đường đề ra một số quy định sinh hoạt nội bộ tại Vưu Thanh Dịch học Đường và trên Website Vưu Thanh Dịch Học Đường – là cổng thông tin giao dịch của Dịch Học Đường nay xin trân trọng thông báo như sau:

1/ Không bàn luận những vấn đề liên quan đến Chính trị.

2/ Không bàn luận những vấn đề liên quan đến Tôn giáo.

3/ Không bàn luận những vấn đề liên quan đến cờ bạc.

4/ Không bàn luận những vấn đề liên quan đến mê tín dị đoan.

5/ Không phê phán trình độ, tri thức, quan điểm, những vấn đề riêng tư của người khác.

6/ Không kỳ thị tuổi tác, giới tính, xuất thân, trình độ, nghề nghiệp, chủng tộc, vùng miền, quốc gia.

7/ Không bàn luận những vấn đề xâm phạm thuần phong mỹ tục, văn hóa truyền thống Việt Nam; không sử dụng những ngôn từ khiếm nhã, thô tục; không thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật.

8/ Không thực hiện những hành vi như: quảng cáo, bán hàng; tuyên truyền, truyền bá các ấn phẩm văn hóa không phải do Ban Chủ Nhiệm Vưu Thanh Dịch Học Đường phát hành.

9/ Các quy định của Ban Chủ Nhiệm Dịch Học Đường không miễn trừ bất kỳ ai và có hiệu lực từ ngày Dịch Học Đường chính thức hoạt động.

Ban Chủ Nhiệm

                                                                                        Kính cáo

Scroll to Top