Sơ giải về Bát quái

Bát quái gồm 8 tượng đơn, mỗi tượng mang một số lý khác nhau và được đặt tên theo tên của một danh tượng. Chúng được gọi là Thiên (Kiền), Trạch (Đoài), Hỏa (Ly), Lôi (Chấn), Phong (Tốn), Thủy (Khảm), Sơn (Cấn) và Địa (Khôn). Mỗi tượng đơn mang một ý nghĩa khác nhau. Thiên […]

Sơ giải về Bát quái Read More »