☯ [Dịch Lý – Triết Dịch] Bài 3: Thành Lập Lịch Dịch Lý (Cách Lập Quẻ Dịch Lý Theo Thời Gian)

☯ [Dịch Lý – Triết Dịch] Bài 3: Thành Lập Lịch Dịch Lý (Cách Lập Quẻ Dịch Lý Theo Thời Gian) Tạm mượn tên của Thầy Thanh Từ DHS đặt là Lịch Dịch Lý Hướng dẫn lập Quẻ Dịch Theo Thời Gian như sau: 1. Lấy năm tháng ngày giờ Âm Lịch đổi ra số […]

☯ [Dịch Lý – Triết Dịch] Bài 3: Thành Lập Lịch Dịch Lý (Cách Lập Quẻ Dịch Lý Theo Thời Gian) Read More »