☯ [Dịch Lý – Số Xe] CÁCH XEM SỐ XE

☯ [Dịch Lý – Số Xe] CÁCH XEM SỐ XE

Số xe của bạn nói lên điều gì?

1 Với Bản số xe có 4 số

Tiên Tượng=(Cộng 2 số Đầu làm một tổng) chia cho 8 hoặc trừ 8 lấy dư.

Hậu Tượng=(Cộng 2 số Sau làm một tổng) chia cho 8 hoặc trừ 8 lấy dư.

Hào Động=(Cộng 4 số xe làm một tổng) chia cho 6 hoặc trừ 6 lấy dư.

Ví dụ: 7855 có:

Tiên Tượng=7+8=15 chia 8 dư 7 (Quẻ Sơn),

Hậu Tượng=5+5=10 chia 8 dư 2 (Quẻ trạch),

Hào Động=7+8+5+5=25 chia 6 dư 1.

Hình ảnh chỉ mang tính minh họa

Ta có quẻ Chánh là: Sơn Trạch Tổn Quẻ Biến là Sơn thủy Mông; Quẻ Hộ là: Địa Lôi Phục .(Xem bài Bí quyết thuộc 64 quẻ).

Số xe này nói rằng Những sự Việc không rõ ràng, có sự bao che, sự mờ mịt Thì: Bị tổn hại, bị mất mát,…

2 Với Bản số xe có 5 số

Tiên Tượng=(Cộng 3 số Đầu làm một tổng) chia cho 8 hoặc trừ 8 lấy dư

Hậu Tượng=(Cộng 2 số Sau làm một tổng) chia cho 8 hoặc trừ 8 lấy dư.

Hào Động=(Cộng 5 số xe làm một tổng) chia cho 6 hoặc trừ 6 lấy dư.

Hình ảnh chỉ mang tính minh họa

Ví dụ: 077.88 có:

Tiên Tượng=0+7+7=14 chia 8 dư 6 (Quẻ Thủy),

Hậu Tượng=8+8=16 chia 8 dư 0 lấy 8 (Quẻ Địa),

Hào Động=7+7+8+8=30 chia 6 dư 0 lấy 6.

Ta có quẻ Chánh là Thủy Địa Tỷ;

Quẻ Biến là: Phong Địa Quan;

Quẻ Hộ là: Sơn Địa Bác.(Xem bài Bí quyết thuộc 64 quẻ).

Số xe này nói rằng: Quan sát kỹ càng và chọn lọc lại để được điều quan trọng nhất.

– Mỗi đơn quái chỉ có ba vạch. Số của đơn quái: 1-Càn vi Thiên , 2-Đoài vi Trạch, 3-Ly vi Hỏa, 4-Chấn vi Lôi, 5-Tốn Vi Phong, 6-Khảm vi Thủy, 7-Cấn vi Sơn, 8-Khôn vi Địa (Xem Bài Bí Quyết thuộc Bát Quái).

3) Ghép hai quái đơn đó thành chính tượng (quẻ kép):

– Thượng quái ở trên.

– Hạ quái ở dưới.

4) Lập hộ tượng (quẻ hộ, quẻ hỗ, quẻ nội tình):

– Theo thứ tự của sáu vạch từ dưới lên, lấy hào 5, 4, 3 lập thành thượng quái của hộ tượng.

– Lấy hào 4, 3, 2 lập thành hạ quái của hộ tượng.

5) Biến tượng:

– Lấy tổng số của Năm, Tháng, Ngày, Giờ chia cho 6 tìm số dư, đó là hào động của quẻ (1 là hào 1 động, 2 là hào 2 động, … 6 là hào 6 động).

– Hào động là hào ấy phải biến, vạch liền (-) biến thành vạch đứt (–) , vạch đứt (–) biến thành vạch liền (-).

– Chép nguyên lại các vạch của chính tượng (quẻ chính), trừ hào động thì ghi vạch đã biến của nó, làm thành biến tượng (quẻ biến).

6) Khi lập xong chính, hộ, biến tượng phải hiểu cho tường tận ý nghĩa của dịch tượng trước khi đưa ra sử dụng.

Vưu Thanh DHS

Scroll to Top